Barcamp loading
Barcamp loading

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Մեծ դահլիճ 106E

Eng

Cybesecurity: What's next?

Սամվել Մարտիրոսյան, Ալեքսեյ Չալաբյան, Paul Caiazzo, Հասմիկ Ալավերդյան, Olga Semyonova, Անդրանիկ Վարդանյան

Security

Մեծ դահլիճ 106E

Eng

Մեծ դահլիճ 106E

Arm

Music production - making a show

Էդուարդ Փեշտմալջյան

Music

Մեծ դահլիճ 106E

Arm

Փակման արարողություն

Գոռ Էլչյան, Արփինե Գրիգորյան, Արմեն Գրիգորյան

10:00

113W

Arm

10:30

113W

Arm

11:00

113W

Arm

Startup from A to Z

Տիգրան Ոսկանյան

60

Business Development

11:30

113W

Arm

Startup from A to Z

Տիգրան Ոսկանյան

60

Business Development

14:00

Մեծ դահլիճ 106E

Eng

Cybesecurity: What's next?

Սամվել Մարտիրոսյան, Ալեքսեյ Չալաբյան, Paul Caiazzo, Հասմիկ Ալավերդյան, Olga Semyonova, Անդրանիկ Վարդանյան

60

Security

14:30

Մեծ դահլիճ 106E

Eng

Cybesecurity: What's next?

Սամվել Մարտիրոսյան, Ալեքսեյ Չալաբյան, Paul Caiazzo, Հասմիկ Ալավերդյան, Olga Semyonova, Անդրանիկ Վարդանյան

60

Security

15:00

16:00

308E

Arm

Personal Server 101

Անդրանիկ Վարդանյան

60

Security

16:30

308E

Arm

Personal Server 101

Անդրանիկ Վարդանյան

60

Security

17:00

Մեծ դահլիճ 106E

Arm

Music production - making a show

Էդուարդ Փեշտմալջյան

30

Music

17:30

Մեծ դահլիճ 106E

Arm

Փակման արարողություն

Գոռ Էլչյան, Արփինե Գրիգորյան, Արմեն Գրիգորյան

30