Barcamp loading
Barcamp loading

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Arm

208E

Innovating with Design Sprints

Արև Հակոբյան

Arm

208E

The business side of UX

Տաթև Հովհաննիսյան, Նորայր Եսայան

Arm

208E

From Daily Scheduled to Near Realtime Data

Հակոբ Ղարագեդյան, Արտակ Աբրահամյան

Arm

208E

Core web vitals: Tips to improve Web Performance

Արմեն Ներսիսյան

Arm

208E

SEO optimization that is not about Search Engines anymore

Կարինա Ավանեսովա

Arm

208E

Easy Start in vue.js

Աշոտ Հովհաննիսյան

Arm

208E

Managing Large scale B2B application without 80 developers

Սարգիս Դավթյան, Արսեն Ավագյան

Arm

208E

Google Firebase for your next Startup

Վահագն Գևորգյան

Arm

213W

Ապրանքի հաջողության չափում

Սուրեն Կարապետյան

Arm

213W

How Tell Your Company's Tech Story

Լիլիթ Հարությունյան

Other

Arm

213W

Gaming Culture in Armenia

Ռայա Եպիսկոպոսյան

Other

Arm

213W

Playable advertisements

Սմբատ Ոսկանյան

Arm

213W

Communication with tech journalists: Dos and Don'ts

Նարինե Դանեղյան

Arm

213W

Incentive campaigns: reward your audience, reward yourself

Գայանե Տեր-Մարտիրոսյան

Arm

213W

Data Driven Design

Տիգրան Սահակյան

Arm

213W

Digital growth: automated

Դանիել Սողոյան

Arm

213W

Soft Skills That Make a Great Software Engineer

Դենիս Սավչուկ

Arm

213W

Yerevan-Stratosphere

Ավետիք Գրիգորյան

Arm

213W

Armenian Model Rocketry Society

Հայկ Մարտիրոսյան

Arm

308E

Building a cloud in 360 seconds with FreeBSD

Անդրանիկ Վարդանյան

Arm

308E

Product Management Panel Discussion

Արման Քուչուկյան, Գոռ Էլչյան, Stepan Martirosyan, Արփի Միքայելյան, Ռաֆայել Մկրտչյան

10:00

Arm

313W

60

The importance of blockchain and smart contracts

Նորայր Հակոբյան

Arm

213W

30

Ապրանքի հաջողության չափում

Սուրեն Կարապետյան

10:30

Arm

213W

30

How Tell Your Company's Tech Story

Լիլիթ Հարությունյան

Other

Arm

313W

60

The importance of blockchain and smart contracts

Նորայր Հակոբյան

Arm

208E

60

Innovating with Design Sprints

Արև Հակոբյան

Arm

308E

30

Building a cloud in 360 seconds with FreeBSD

Անդրանիկ Վարդանյան

Arm

313W

30

The importance of testing blockchain and smart contracts

Խաչիկ Խարմանդարյան

11:00

Arm

213W

30

Gaming Culture in Armenia

Ռայա Եպիսկոպոսյան

Other

Arm

208E

60

Innovating with Design Sprints

Արև Հակոբյան

Arm

308E

60

Product Management Panel Discussion

Արման Քուչուկյան, Գոռ Էլչյան, Stepan Martirosyan, Արփի Միքայելյան, Ռաֆայել Մկրտչյան

11:30

Arm

208E

60

The business side of UX

Տաթև Հովհաննիսյան, Նորայր Եսայան

Arm

308E

60

Product Management Panel Discussion

Արման Քուչուկյան, Գոռ Էլչյան, Stepan Martirosyan, Արփի Միքայելյան, Ռաֆայել Մկրտչյան

Arm

313W

30

When does testing start? Why is it important?

Ալեքսանդր Ռադիսավլևիչ

Arm

113W

30

Busting Myths about Software Testing

Դավիթ Մխիթարյան

12:00

Arm

213W

30

Playable advertisements

Սմբատ Ոսկանյան

Arm

313W

30

The DOs and DONT’s of effective data visualization

Ռոբերտ Ենոքյան

Arm

208E

60

The business side of UX

Տաթև Հովհաննիսյան, Նորայր Եսայան

13:00

Arm

213W

30

Communication with tech journalists: Dos and Don'ts

Նարինե Դանեղյան

Arm

208E

30

Core web vitals: Tips to improve Web Performance

Արմեն Ներսիսյան

14:00

Arm

213W

30

Incentive campaigns: reward your audience, reward yourself

Գայանե Տեր-Մարտիրոսյան

14:30

Arm

213W

30

Data Driven Design

Տիգրան Սահակյան

15:00

Arm

213W

30

Digital growth: automated

Դանիել Սողոյան

16:00

Arm

213W

60

Soft Skills That Make a Great Software Engineer

Դենիս Սավչուկ

Arm

208E

30

Easy Start in vue.js

Աշոտ Հովհաննիսյան

16:30

Arm

213W

60

Soft Skills That Make a Great Software Engineer

Դենիս Սավչուկ

Arm

208E

30

Managing Large scale B2B application without 80 developers

Սարգիս Դավթյան, Արսեն Ավագյան

17:00

Arm

213W

30

Yerevan-Stratosphere

Ավետիք Գրիգորյան

Arm

208E

60

Google Firebase for your next Startup

Վահագն Գևորգյան

17:30

Arm

213W

30

Armenian Model Rocketry Society

Հայկ Մարտիրոսյան

Arm

208E

60

Google Firebase for your next Startup

Վահագն Գևորգյան